Åtgärdsplan för PRO

Correct
FOTO: Mostphotos

PRO ska alltid agera på ett sätt som är rätt och riktigt. Det är viktigt för att vi ska ha trovärdighet i vårt arbete för att se till att alla pensionärer – inte minst de med de lägsta pensionerna – får bättre livsvillkor. Vi ska vara en effektiv organisation som växer med fler medlemmar. Därför vidtar vi nu ett antal åtgärder och ser över både ekonomi och organisation.

 • Det här arbetet pågår:

  • PRO har ändrat sättet som vi som redovisar medlemsstatistik på. Det har funnits en otydlighet inom organisationen om begreppen medlemmar och medlemskap vilket gjort att kommunikationen ibland varit otydlig. Vi har under hösten ändrat detta för att förenkla. Vi redovisar numer hur många medlemmar (personer) som är med i PRO – 360 000 personer.
  • Tidigare i år tillsatte PRO:s styrelse en extern utredning med uppdrag att se över PRO:s folkhögskola och fastigheterna i Gysinge i ett 10–15-års perspektiv. Utredningens slutsatser kommer att presenteras för styrelsen den 7 november och därefter att beredas internt i organisationen.
  • PRO:s Framtidsgrupp arbetar på uppdrag av styrelsen med att ta fram förslag på hur vi ska få vårt medlemstal att växa igen och bli en än mer relevant organisation för landets pensionärer.
  • Styrelsens arbetsutskott har tillsammans med flera medarbetare från riksorganisationens kansli genomfört en dialogturné i hela landet under våren och hösten. Dels för att tillsammans med förtroendevalda resonera om hur vi kan värva och behålla fler medlemmar, dels för att lyssna in vilka frågor PRO ska driva under valåret.

  Vi arbetar redan med nästa steg:

  • Översyn av PRO:s organisation. Vi kommer att göra en genomlysning av PRO:s organisation – för att säkerställa att den når upp till högt ställda krav på professionalitet och effektivitet. Vi har redan idag fantastiska medarbetare och förtroendevalda, som gör ett mycket bra jobb. Men vi vill se om och hur det går att förbättra ytterligare. Vi ska använda varje medlemskrona på bästa sätt.
  • Vidareutveckla vårt medlemssystem. PRO:s medlemssystem är igång och fungerar tekniskt men har inte fullt ut svarat upp mot våra förväntningar. Vi ska fortsätta att utbilda användare av systemet och samtidigt undersöka hur vårt medlemssystem kan bli mer användarvänligt. Men vi behöver också se till att använda medlemssystemets fulla potential. I takt med att det finns ekonomiska förutsättningar för det, kommer vi att prioritera investeringar i att utveckla funktioner i vårt medlemssystem, vilket gör att vi kan kommunicera effektivt med våra hundratusentals medlemmar runt om i landet.