Frågor och svar

Om PRO:s medlemssiffror

För att det inte ska råda någon oklarhet om hur stort PRO är, så har vi under hösten ändrat sättet vi som redovisar medlemsstatistik på. I samband med detta informerade vi även Socialstyrelsen om förändringen.

Tidigare har PRO rapporterat antalet medlemskap i organisationen. Vi har många aktiva medlemmar som har medlemskap i flera av PRO:s lokalföreningar eller konceptföreningar, till exempel PRO Kultur, PRO Global eller PRO Motor. Anledningen kan vara att man vill ha tillgång till ett bredare utbud av aktiviteter, eller för att man har ett särskilt intresse eller engagemang inom ett visst område. Det betyder att antalet medlemskap är större än antalet enskilda medlemmar.

Detta sätt att redovisa medlemsstatistik har prövats av Länsrätten i Östersund och varit vägledande för vårt sätt att redovisa.

Men det har funnits en otydlighet inom organisationen om begreppen medlemmar och medlemskap vilket har gjort att kommunikationen ibland varit otydlig. Det är beklagligt. Därför har vi gjort om. Numer redovisar vi hur många medlemmar (personer) som är med i PRO. Det ska inte råda någon tvekan om hur stort PRO är.

Vi är stolta över att ha 360 000 fysiska medlemmar. Ingen ska kunna ifrågasätta att vi är Sveriges största pensionärsorganisation. Genom den här förändringen blir vår storlek också tydligare och lättare att förklara i kontakt med politiker och opinionsbildare, när vi driver pensionärers intressepolitiska frågor.

db703ff8-9841-4c30-a332-f8a3df3ecdb9
db703ff8-9841-4c30-a332-f8a3df3ecdb9

Vi kommer att erbjuda hjälp till distrikt och föreningar för att hantera konsekvenserna av den här förändringen och tillsammans säkerställa att alla inom organisationen rapporterar en korrekt medlemsstatistik.

 

Svar på vanliga frågor om PRO:s medlemsstatistik

Vad har ni gjort för förändring?
Vi har ändrat sättet som vi beskriver PRO:s storlek på. I sak har inget förändrats. PRO har fortfarande lika många medlemmar och vi är fortfarande den klart största pensionärsorganisationen.

 

Vad är egentligen nytt?
Vi har lika många medlemmar som tidigare. Vi har endast ändrat sättet vi beskriver PRO:s storlek på.

Från och med nu talar vi om hur många medlemmar (personer) som är med i PRO. Tidigare valde vi att tala om hur många medlemskap som fanns inom PRO. Eftersom vissa medlemmar har flera medlemskap, så blir det ett otydligt sätt att beskriva vår verkliga storlek på.

Vad är skillnaden mellan medlemskap och medlemmar?
Vi har många aktiva medlemmar som har medlemskap i flera av PRO:s lokalföreningar eller konceptföreningar, till exempel PRO Kultur, PRO Global eller PRO Motor. Anledningen kan vara att man vill ha tillgång till ett bredare utbud av aktiviteter, eller för att man har ett särskilt intresse eller engagemang inom ett visst område.

Detta betyder att antalet medlemskap är större än antalet enskilda medlemmar.

Tidigare har PRO redovisat hur många medlemskap som finns totalt inom PRO. Det sättet att redovisa medlemsstatistik har prövats av Länsrätten i Östersund och varit vägledande för vårt sätt att redovisa hittills.

Men i fortsättningen beskriver vi endast hur många medlemmar (personer) som är med i PRO, oavsett hur många enskilda föreningar man är medlem i inom PRO.

Varför gör ni denna förändring?
Vi tycker att det är enklare och rakare att redovisa antal medlemmar i PRO, istället för antalet medlemskap. Vår storlek blir också tydligare och lättare att förklara i kontakt med politiker och opinionsbildare, när vi driver pensionärers intressepolitiska frågor.

Varför ändrade PRO medlemsantalet på Wikipedia?
Samtidigt som vi beslutade att ändra vårt sätt att rapportera medlemsstatistik uppdaterade vi siffrorna på vår webbplats och på Wikipedia. Det ska inte råda någon tvekan om PRO:s storlek.

I er kommunikation har ni tidigare talat om både medlemmar och medlemskap. Vad är det som har gällt?
Vi har tyvärr varit otydliga tidigare. Det är beklagligt. Nu vi gjort om för att förenkla detta. Det ska inte råda någon tvekan om hur många medlemmar PRO har.

Varför gör ni denna förändring just nu?
Sättet som vi rapporterar medlemsstatistik på har varit föremål för diskussion inom organisationen vid flera olika tidpunkter. Nyligen diskuterade riksorganisationens styrelse frågan på nytt och bedömde att tiden var mogen för en förändring.

Har PRO färre medlemmar nu?
Nej, vi har precis lika många medlemmar som tidigare, dvs 360 000 pensionärer. Vi är fortfarande Sveriges största pensionärsorganisation. Vi har bara ändrat sätt att uttrycka vår storlek på.

Är PRO inte längre den största pensionärsorganisationen?
PRO har lika många medlemmar som tidigare. Det är den klart största pensionärsorganisationen. Vi har bara ändrat sätt att uttrycka vår storlek på.

Hur fungerar det med medlemsrapportering lokalt i landet?
När det gäller att avrapportera medlemsstatistik lokalt så ser reglerna olika ut runt om i landet. PRO kommer att erbjuda hjälp till distrikt och föreningar för att säkerställa att alla inom organisationen rapporterar en korrekt medlemsstatistik.

Svar på vanliga frågor om rapporteringen till Socialstyrelsen

Kommer PRO att förändra sättet ni rapporterar medlemsstatisk till Socialstyrelsen på?
Ja, vi har redan informerat Socialstyrelsen om att vi kommer att ändra det sätt som PRO redovisar sin medlemsstatistik på.

Får de förändrade rapporteringsrutinerna till Socialstyrelsen några konsekvenser för PRO?
Det är upp till Socialstyrelsen att bedöma. Vi har informerat Socialstyrelsen om PRO:s beslut och erbjudit myndigheten möjlighet att ge sin syn på detta. Vår ambition är självklart att rätta till eventuella fel.